ZGODOVINA DOMA

ZGODOVINA DOMA ANTONA SKALE

Dom Antona Skale je bil ustanovljen z odločbo Okrajnega ljudskega odbora Maribor, št. 06/1-4450/117. decembra 1956 z imenom »Vzgojni dom Maribor«.

S soglasjem Skupščine občine Maribor, št. 022—46/69-4, se je 10. julija 1973 preimenoval v DOM ANTONA SKALE MARIBOR.
Sedež zavoda je bil do 16. decembra 1989 v Trubarjevi ulici 15, nato pa se je dejavnost preselila v novozgrajene prostore v Majcigerjevi ulici 37, ki so bili zgrajeni z denarjem iz samoprispevka.
Zavod je bil ustanovljen za izvajanje domskega varstva, vzgojo in pomoč pri usposabljanju in izobraževanju otrok in mladostnikov z motnjami v razvoju ozirom otrok s posebnimi potrebami, kot sedaj imenujemo te otroke.
Kronika, ki je vodena od leta 1960, navaja, da je bilo delo naprej zastavljeno pod okriljem Posebne šole Maribor, 3. oktobra 1960 pa je dom postal samostojen in je v njem bivalo devetindvajset otrok in delalo deset delavcev, pet pedagoških delavcev in pet delavcev za tehnična dela ter domski zdravnik kot zunanji sodelavec.
V domu so bile najprej tri skupine otrok, ki so obiskale OŠ s prilagojenim programom in so večinoma izhajale iz posebnih družinskih razmer kot sirote brez staršev ali iz nepopolnih družin.
V vseh letih so se razmere v domu spreminjale, tako prostorsko, po število otrok, kot tudi po kadrovski zasedbi in finančnemu stanju.
Predvsem število otrok je naraščalo, zato so bili prostori v domu pretesni za ustrezno bivanje in zadovoljevanje potreb vseh otrok, ki bi morali najti svoj dom V Domu Antona Skale, saj je bilo v šolskem letu 1970/71 že 54 otrok in nato je bil junija 1980 prizidek k stari vili, kjer se je dotlej odvijala dejavnost zavoda.
V naslednjih letih je število otrok naraščalo, stara zgradba ni več omogočala otrokom, ki jih je bilo preko šestdeset , pogojev za razvijanje njihovih sposobnosti in zadovoljevanje njihovih potreb, zato je bil leta 1987 podan predlog za vključitev novogradnje Doma Antona Skale v program IV. Samoprispevka v Mariboru. 7. oktobra 1988 je bil sprožen temeljni kamen in 16. decembra 1989 so se otroci iz neprimernih prostorov preselili v nov dom, kjer je našlo prostor 78 otrok, s posebej prilagojenimi prostori za otroke z motnjami v gibalnem razvoju in vsemi prostori prirejenimi za življenje v družinah in s primernimi bivalnimi pogoji.
V naslednjih letih se je uredil del podstrešja v majhno telovadnico oziroma fitnes kabinet, za družabne večere starejših otrok se je zaprla terasa na južni strani doma in uredil se je prijeten igralni prostor za mlajše otroke v pritličju pri skupini otrok iz OVI in mlajši skupini.
Dom Antona Skale je danes lepo urejen dom za 74 otrok, ki so razdeljeni v sedem skupin, oblikovanih po načelih družinske vzgoje. Je dokaj sodobno opremljen, v letu 2012 smo pridobili multimedijsko sobo z najsodobnejšo IKT tehnologijo in bogato opremljeno knjižnico. Imamo pa še mnogo želja.

DOM ANTONA SKALE MARIBOR.
Sedež zavoda je bil do 16. decembra 1989 v Trubarjevi ulici 15 (na sliki).

SOGO dostopnost